Cáp quang đi luồn trong cống bể 12 lõi

Đối với cáp quang luồn cống bể

  • Lớp vỏ trong làm từ MDPE (Medium Density Polyethylene) hoặc vật liệu tương đương, đảm bảo vỏ phải tròn, không có lỗ, chỗ nối, các chỗ sửa chữa và các khuyết tật khác.
  • Lớp vỏ ngoài làm từ HDPE (High Density Polyethylene) hoặc vật liệu tương đương, đảm bảo vỏ phải tròn, không có lỗ, chỗ nối, các chỗ sửa chữa và các khuyết tật khác