Cáp điện thoại ngầm 10 đôi telephone cable

10 đoi cáp điện thoại telephong